водолазни бутилки

Форум за всичко извън авиацията.

водолазни бутилки

Мнениеот lordbuck1 » 07 Мар 2008 11:16

да попитам знаещите: има ли проблем да се пренасят водолазни бутилки в багажното?
пълни или празни трябва да са?
изисква ли се специално етикиране и опаковка?
Аватар
lordbuck1
най-спотър
 
Мнения: 360
Регистриран на: 28 Окт 2005 21:41
Местоположение: Варна

Мнениеот Chavdar » 07 Мар 2008 16:55

Предполагам ще се изискава специален режим на пренос и сигурно празни трябва да са. Преди години е имало случай в САЩ на пътнически полет в багажното на ,който са пренасяли бракувани генератори за кислород (бутилки), които се използват при аварийни ситуации на борда за кислордните маски. Получава се нещо ,като пожар в багажното на пръв поглед само пушек , но изведнъж всичко се е възпламенило и всички на борда са загинали. Комисията за разследване е установила ,че именно кислородните бутилки са разгоряли пламъците, а самите бутилки са били пренасяни абсолютно неправомерно.
Та в тази връзка може да има специални трнспортни изисквания за такива бутилки.
Chavdar
супер спотър
 
Мнения: 972
Регистриран на: 06 Мар 2005 22:08
Местоположение: Plovdiv

Мнениеот lordbuck1 » 07 Мар 2008 16:58

да, за този полет четох,
ValuJet 592, на 11-05-1996
112 жертви е имало
Аватар
lordbuck1
най-спотър
 
Мнения: 360
Регистриран на: 28 Окт 2005 21:41
Местоположение: Варна

Мнениеот борден » 07 Мар 2008 18:32

Това еднозначно е опасен товар! С коя авиокомпания ще пътуваш? Много авиационни оператори изобщо нямат разрешение за превоз на опасни товари.
Аватар
борден
супер спотър
 
Мнения: 508
Регистриран на: 20 Дек 2003 22:12
Местоположение: София

Мнениеот lordbuck1 » 07 Мар 2008 19:07

мои приятели се интересуват
живеят в щатите и смятат да ходят на почивка нейде из мексико. все с мисля, че изискванията на икао ще са приложими и там и тук. единственото което открих е анекс 18, за превоз на опасни товари, но ми се струва доста тромава процедура
Аватар
lordbuck1
най-спотър
 
Мнения: 360
Регистриран на: 28 Окт 2005 21:41
Местоположение: Варна

Re: водолазни бутилки

Мнениеот mitkobiker » 07 Мар 2008 22:07

lordbuck1 написа:да попитам знаещите: има ли проблем да се пренасят водолазни бутилки в багажното?
пълни или празни трябва да са?
изисква ли се специално етикиране и опаковка?


Може, но трябва да се заявят веднага след направата на резервация и съответно превоза да бъде потвърден от превозвача. Таксуват се като спортна екипировка. Различните авиокомпании взимат различни такси- някои ги качват безплатно, други искат твърда такса от 20-40$ на полет, други ги мерят като свръхбагаж.

Diving baggage
equipment up to 30 kg, belt without lead, empty compessed-air bottles, diving lamps(are only carried as hand baggage - with bulb or battery removed)
Аватар
mitkobiker
супер спотър
 
Мнения: 2502
Регистриран на: 09 Ное 2004 12:51
Местоположение: София

Мнениеот Nikilaki » 08 Мар 2008 10:59

Chavdar написа:Ïðåäïîëàãàì ùå ñå èçèñêàâà ñïåöèàëåí ðåæèì íà ïðåíîñ è ñèãóðíî ïðàçíè òðÿáâà äà ñà. Ïðåäè ãîäèíè å èìàëî ñëó÷àé â ÑÀÙ íà ïúòíè÷åñêè ïîëåò â áàãàæíîòî íà ,êîéòî ñà ïðåíàñÿëè áðàêóâàíè ãåíåðàòîðè çà êèñëîðîä (áóòèëêè), êîèòî ñå èçïîëçâàò ïðè àâàðèéíè ñèòóàöèè íà áîðäà çà êèñëîðäíèòå ìàñêè. Ïîëó÷àâà ñå íåùî ,êàòî ïîæàð â áàãàæíîòî íà ïðúâ ïîãëåä ñàìî ïóøåê , íî èçâåäíúæ âñè÷êî ñå å âúçïëàìåíèëî è âñè÷êè íà áîðäà ñà çàãèíàëè. Êîìèñèÿòà çà ðàçñëåäâàíå å óñòàíîâèëà ,÷å èìåííî êèñëîðîäíèòå áóòèëêè ñà ðàçãîðÿëè ïëàìúöèòå, à ñàìèòå áóòèëêè ñà áèëè ïðåíàñÿíè àáñîëþòíî íåïðàâîìåðíî.
Òà â òàçè âðúçêà ìîæå äà èìà ñïåöèàëíè òðíñïîðòíè èçèñêâàíèÿ çà òàêèâà áóòèëêè.

Пренасяни са били правомерно,но осигурителните шплентове,които трябва да гарантират тяхното неактивиране са били поставени да го кажем през пръсти,като в допълнение в същия багажен отсек е имало и авиационни гуми,от които де факто е трагнал огъня.Мисля самолета беше MD-80/81/82.
Аватар
Nikilaki
най-спотър
 
Мнения: 311
Регистриран на: 06 Яну 2007 03:41
Местоположение: Germany,Duisburg


Назад към Общи приказки

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта